Theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP, từ ngày 15-9-2020, mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) khi người lao động bị TNLĐ-BNN theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP có nhiều thay đổi. Cụ thể như sau:

 

STT

 

 

Hình thức hỗ trợ

 

 

Mức hỗ trợ từ ngày 15-9-2020

 

 

Mức hỗ trợ trước ngày 15-9-2020

 

 

1

 

 

Chuyển đổi nghề nghiệp

 

 

Không quá 15 lần mức lương cơ sở

 

 

2

 

 

Khám bệnh nghề nghiệp

 

 

Không quá 800 nghìn đồng/người/lần khám

 

 

Không quá 1/3 mức lương cơ sở/người/lần khám

 

 

3

 

 

Chữa bệnh nghề nghiệp

 

 

Không quá 15 triệu đồng/người

 

 

Không quá 10 lần mức lương cơ sở/người

 

 

4

 

 

Phục hồi chức năng

 

 

Không quá 03 triệu đồng/người/lượt

 

 

Không quá 2 lần mức lương cơ sở/người/lượt

 

 

5

 

 

Điều tra lại các vụ TNLĐ-BNN

 

 

100% kinh phí chi cho việc điều tra lại các vụ TNLĐ-BNN gồm:

- Công tác phí cho những người tham gia đoàn điều tra;

- Chi phí thuê chuyên gia và phí trưng cầu giám định;

- In ấn các tài liệu liên quan đến vụ TNLĐ-BNN.

 

 

100% kinh phí chi cho việc điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về công tác phí, thuê chuyên gia và phí trưng cầu giám định

 

 

6

 

 

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

 

 

- Hỗ trợ huấn luyện lần đầu:

+ An toàn vệ sinh viên: Không quá 150.000 đồng/người;

+ Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động và người làm công tác y tế: Không quá 300.000 đồng/người;

+ Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 600.000 đồng/người;

+ Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 700.000 đồng/người.

- Hỗ trợ huấn luyện định kỳ: Không quá 50% mức hỗ trợ huấn luyện lần đầu

 

 

- Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 01 lần mức lương cơ sở/người;

- Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 01 lần mức lương cơ sở/người;

- Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động; người làm công tác y tế; an toàn, vệ sinh viên: Không quá 1/4 mức lương cơ sở/người.

- Mức hỗ trợ tối đa: 30% mức giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độn