Ngành BHXH triển khai kế hoạch đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và CSDL dân cư

17/06/2020 08:32 AM


BHXH Việt Nam vừa có Quyết định số 826/QĐ-BHXH ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư năm 2020.

Theo đó, BHXH Việt Nam giao Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Sổ thẻ, Ban Thu, Vụ Tài chính-Kế toán và Trung tâm CNTT xây dựng Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020 trong quý II/2020.

Đồng thời, căn cứ thời điểm hoàn thành và vận hành CSDL quốc gia về dân cư, để tổ chức thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC, tờ khai, biểu mẫu thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp được thông qua tại Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ.

Đối với công tác hoàn thiện, kết nối, chia sẻ CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL chuyên ngành khác, BHXH Việt Nam giao Trung tâm CNTT chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơn vị và bộ, ngành liên quan trong năm 2020 cần đề xuất khó khăn, vướng mắc, nhu cầu kết nối thông tin giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư và CSDL chuyên ngành khác. Đồng thời, hoàn thiện CSDL quốc gia về bảo hiểm và kết nối, cung cấp, chia sẻ với CSDL quốc gia về dân cư và CSDL chuyên ngành khác trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với thành viên Tổ công tác và các đơn vị liên quan, trong tháng 11/2020 xây dựng báo cáo tổng kết Đề án 896 năm 2020 và giai đoạn 2013-2020 cũng như tổ chức các cuộc họp liên quan đến việc triển khai Đề án 896...

Theo Báo BHXH