Ngành BHXH: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

19/05/2020 10:17 AM


Văn phòng BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 130/VP-TH báo cáo nhanh về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, từ ngày 1-14/5/2020.

Theo báo cáo, tổng số thu BHXH, BHYT từ ngày 1-13/5/2020 đạt 6,026 nghìn tỷ đồng (giảm 31 tỷ đồng so với số thu cùng kỳ tháng trước); lũy kế từ đầu năm, tổng số thu BHXH, BHYT là 122,9 nghìn tỷ đồng, đạt 30,5% kế hoạch giao. Tổng số tiền còn phải thu là 27,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,7% số phải thu (tăng 1,1% so với báo cáo kỳ trước).

Cũng theo báo cáo, đã có 50 BHXH tỉnh, thành phố nhận được hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của đơn vị, DN. Trong đó, có 963 đơn vị (tương ứng với 88.102 lao động) đã được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng với số tiền ước khoảng 336 tỷ đồng.

Về giải quyết, chi trả chế độ BHXH hàng tháng, BHXH một lần, BH thất nghiệp, từ ngày 1-12/5, toàn Ngành đã giải quyết hưởng mới chế độ hàng tháng cho 4.539 người (lũy kế từ đầu năm là 42.223 người) với mức chi trả bình quân 3.970.224 đồng/người. Trong đó: Giải quyết chế độ hưu trí cho 3.687 người (chiếm 81,23%); chế độ tuất cho 787 người (chiếm 17,34%); chế độ TNLĐ-BNN cho 65 người (chiếm 1,43%).

Bên cạnh đó, đã giải quyết hưởng mới chế độ BHXH, TNLĐ-BNN, tuất một lần cho 48.050 người với tổng số tiền chi trả khoảng 1.837,7 tỷ đồng (lũy kế từ đầu năm lên 295.148 người với tổng số tiền chi trả 10.965,5 tỷ đồng). Trong đó, có tới 45.919 người hưởng BHXH một lần, với số tiền chi trả khoảng 1.750,9 tỷ đồng.

Đồng thời, đã giải quyết chế độ ốm đau cho 121.565 lượt người, với số tiền chi trả 64,9 tỷ đồng; chế độ thai sản cho 40.109 lượt người với số tiền chi trả 514,4 tỷ đồng; chế độ dưỡng sức- phục hồi sức khỏe cho 9.692 lượt người với số tiền chi trả gần 25 tỷ đồng; chế độ BH thất nghiệp cho 10.804 người với số tiền chi trả hơn 41 tỷ đồng...

Về tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, từ ngày 7-13/5/2020, tổng số hồ sơ nhận giải quyết trong kỳ là 2.884.224 hồ sơ, giảm 307.399 hồ sơ so với kỳ trước (giảm 10,65%). Trong đó, số hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử 1.287.560 hồ sơ, giảm 234.003 hồ sơ so với kỳ trước.

Theo Báo BHXH

Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH ...