Chế độ tử tuất

29/03/2018 03:04 PM


.

1.Trợ cấp mai táng:
1.1 Điều kiện hưởng :
- Người lo mai táng cho một trong những đối tượng nêu dưới đây chết:
+ Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội.
+ Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.
+ Người đang hưởng lương hưu;
+ Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.
1.2 Mức trợ cấp mai táng: Người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.
2. Trợ cấp tuất hàng tháng:
2.1 Điều kiện hưởng:
a. Điều kiện về đối tượng: Các đối tượng dưới đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do quỹ BHXH chi trả:
+ Đã đóng bảo hiểm xã hội ≥15 năm nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
+ Đang hưởng lương hưu.
+ Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
+ Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
b. Đối tượng hưởng:
+ Con chưa đủ 15 tuổi; con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ ≥60 tuổi đối với nam, từ ≥55 tuổi đối với nữ hoặc nam dưới 60 tuổi, nữ dưới 55 tuổi mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
+ Điều kiện về thu nhập: Những thân nhân nêu trên (trừ thân nhân là con)phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.
c. Mức hưởng:
+ Trợ cấp: 50% mức lương tối thiểu chung (trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung).
+ Số lượng thân nhân được hưởng trợ cấp: ≤4 người (trường hợp có từ hai người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ cấp).
d. Thời điểm hưởng:
Từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chết.
3. Trường hợp hưởng tuất 1 lần:
a. Điều kiện hưởng:
+ Người chết không đủ kiều kiện để thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
+ Người chết đủ điều kiện để thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng không có thân nhân đủ điều kiện.
b. Mức hưởng:
+ Đối với người lao động đang làm việc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội: (1,5 tháng lương BQ đóng bảo hiểm x Số năm công tác).
Mức thấp nhất bằng ba tháng lương bình quân đóng bảo hiểm.
+ Đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo số tháng đã hưởng lương hưu. Nếu có chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu. Sau đó cứ 1 tháng hưởng lương hưu thì trừ đi 0,5 tháng; thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu:

M= Lg[48-(N-2)x0.5]

Trong đó :
M = mức hưởng (M tối thiểu bằng 3 tháng tiền lương hưu).
Lg = lương hưu hằng tháng.
N = số tháng đã hưởng trợ cấp BHXH (N≥2).

c. Thủ tục hồ sơ:
- Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm:
+ Sổ bảo hiểm xã hội.
+ Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết.
+ Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.
+ Biên bản điều tra tai nạn lao động, bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp trong trường hợp chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ ≥61% bao gồm:
+ Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết.
+ Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.
Trường hợp người lao động chết có thân nhân cần giám định mức suy giảm khả năng lao động. Cơ quan BHXH chỉ giới thiệu trong vòng 2 tháng kể từ ngày chết
4. Trách nhiệm lập hồ sơ:
- Đơn vị có trách nhiệm lập hồ sơ gửi tới cơ quan BHXH cho những người lao động do đơn vị quản lý bị chết.
- Thân nhân của người đang bảo lưu, đang hưởng lương hưu hoặc đợi cấp sổ BHXH hàng tháng bị chết có trách nhiệm lập hồ sơ gửi đến cơ quan BHXH Quận, huyện nơi người lao động cư trú. - Cơ quan BHXH Quận, Huyện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ tử tuất, trường hợp không giải quyết có văn bản trả hồ sơ và nói rõ lý do.