06/03/2020 10:04 AM

29/03/2018 10:03 AM

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định được thành lập theo Quyết định số 137/QĐ-TCCB ngày 15/6/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở chuyển giao ...

Sơ đồ tổ chức

Lịch sử phát triển