Văn phòng

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Cấp sổ, thẻ

Phòng Truyền thông và PTĐT

Phòng Giám định BHYT

Phòng Quản lý thu

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội